โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 21 มิถุนายน 2567

กิจกรรม สัปดาห์วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

 

  วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567” และพิธีสักการะบรมครูสุนทรภู่ เพื่อระลึกถึงบรมครู “สุนทรภู่” ซึ่งท่านเป็นบุคคลสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย โดยนายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายศุภฤกษ์ จงสุวัฒน์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริม การะบวนการคิด วิเคราะห์ และแสดงออก ทางด้านการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องของนักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร