โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุรศักดิ์ การุญ

รองผู้อำนวยการ

นางสุพัฒตรา ไชยเมือง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวรุจิราภา นาคะพงษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายพีรบูลย์ บุญธรรม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป