โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุรศักดิ์ การุญ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

รองผู้อำนวยการ

นางสุพัฒตรา ไชยเมือง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวปรียนันท์ ประเสริฐหล้า
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายพีรบูลย์ บุญธรรม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายชัชวาล พฤกษ์พงศ์พันธ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป