โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวณัฎฐิพร คำปลา

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางพัชญ์กัญญา เหรียญขำ

นางสาวภัทรภร บุญอินทร์

นางสาวลำไพร ลาแสน

นายสิทธิกร พ่วงเอี่ยม

นางสาวนิศากร อุปนันท์

นายชุติเชษฐ์ กีรติเรขา

นางสาวศิตา ประสานสุข

สิบตำรวจตรีรณเดช ไสว

นางสาวมนันรนพัทธ์ ธนชัยสวัสดิ์

นางสาวพัชระ ชาติรังสรรค์

นางสาวจันทิมา กันชม

นายชัชชัย รักษาคุณ

นางสาวพรพิมล เอกบุญ

นางณิชากมล กองทอง