โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายภาคภูมิ มีวาสนา

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางพัชญ์กัญญา เหรียญขำ

นางสาวภัทรภร บุญอินทร์

นายสงกรานต์ เศษขุนทด

นางสาวอภิญญา สีกัน

นางสาวลำไพร ลาแสน

นายสิทธิกร พ่วงเอี่ยม

นางสาวนิศากร อุปนันท์

นางสาวณัฎฐิพร คำปลา

นางสาวณัฎฐธิดา มณีพิพัฒน์

นายชุติเชษฐ์ กีรติเรขา

นางสาวศิตา ประสานสุข

นายศุภสิทธิ์ คำคูณ

สิบตำรวจตรีรณเดช ไสว