โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นายนนท์ปวิธ เพชระ

ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวกัญญามาศ ศิริเลิศเจริญกุล

ว่าที่ ร.ต. วีรเดช เกิดบ้านตะเคียน

นางสาวณัฐปภัสร์ ธนากิจไพศาล

นางดวงกมล เวียงวะลัย

นางสาวปทุม เอี่ยมสำอางค์

นายศักดิ์สิทธิ์ อับดุลรามัญ

นางสาวสลิลทิพย์ อูปสุ