โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นางสาวอักษราภัค วงศ์อนันต์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายธีรวัต นวลภักดิ์

นางสาวจุไรรัตน์ ณพัชญ์จิรากุล

นายชาคร ชูพงษ์

นายกฤษฎา ต๊ะคำมี

นายทัศน์สรัญ อัครบวรวงศ์