โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นางสาวอักษราภัค วงศ์อนันต์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายไพรัตน์ ประดิษฐโต

นายธีรวัต นวลภักดิ์

นางสาวจุไรรัตน์ ณพัชญ์จิรากุล

นายชาคร ชูพงษ์

นายกฤษฎา ต๊ะคำมี

นางสาวสาวิตรี กลิ่นธูป

นางสาววาดฝัน หิปะนัด

นายภาณุวิชญ์ บูชารัตนกุล