โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายกิจเกษม อุปการะกิจ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปัทมา อภิเจริญพันธุ์

นางสาวสมจิตต์ ทองสุข

นางศิโรรัตน์ ศิริรักษ์

นางสาวพิมลรัตน์ หาญยุทธ

นายสุพัฒน์ แผ่พร

นางสาววิลาสินี ฐิติการุณวงศ์

นางสาวทัสสิกา ไตรพรม

นางสาวอัญชุลี ทองสาลี

นายสุริยา แย้มบัว

นางสาวพิไลวรรณ คนซื่อ

นางสาวธนัญญา รัตนคนึงธรรม

นางสาววัชรีภรณ์ ทิพย์ประทุม

นางสาวกมลทิพย์ แก้วมา

นางสาวกฤษฎี มังศรี

นางสาวภัทริกา พงศ์นุรักษ์

นางสาวสร้อยทิพย์ อวดผล

นางสาวพิกุล ว่องไว

นางสาวชนิดา หาญจริง

นายอภิวรรธน์ จันทร์ที

นางสาวกตัญญุตา งะสมัน

นางสาวจตุพร แต้มชัยภูมิ

ครูชาวต่างชาติ

Miss. Liezel Tagarda

Mr. Arturo Sanz Gomez

Mr. Warel Pogenio Lopez