โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายกิจเกษม อุปการะกิจ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปัทมา อภิเจริญพันธุ์

นางสาวสมจิตต์ ทองสุข

นางศิโรรัตน์ ศิริรักษ์

นายเจษฎา พละศักดิ์

นางสาวพิมลรัตน์ หาญยุทธ

นายสุพัฒน์ แผ่พร

นางสาววิลาสินี ลิขิตชัยศักดิ์

นางสาวทัสสิกา ไตรพรม

นางสาวอัญชุลี ทองสาลี

นายสุริยา แย้มบัว

นางสาวพิไลวรรณ คนซื่อ

นางสาวอัสวานา เจ๊ะนะ

นางสาวธนัญญา รัตนคนึงธรรม

นางสาวกฤษฎี มังศรี

นางสาววัชรีภรณ์ ทิพย์ประทุม

นางสาวกมลทิพย์ แก้วมา

นางสาวเกวลิน กิติยะ

นางสาวกตัญญุตา งะสมัน

นางสาวนูรีฮา ยูโซ๊ะ

ครูชาวต่างชาติ

Miss. Liezel Tagarda

Mr. Arturo Sanz Gomez

Mrs. Ma. Charito Visto Jundoc

Mr. Nurullah Ulasan

Mr. Warel Pogenio Lopez

Mr. Zaw Tun

Mr. Arne Philip Eriman.jpg