โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายพีรบูลย์ บุญธรรม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

นายนรินทร์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางนิตย์รดี เอื้ออภิสิทธิ์วงค์
หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นายนนท์ปวิธ เพชระ
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นางกรรณิการ์ เสียงใหญ่
หัวหน้างานโภชนาการ

นางสัญญารักษ์ ปรางทอง
หัวหน้างานควบคุมภายใน

นายไพรัตน์ ประดิษฐโต
หัวหน้างานยานพาหนะ

นางสาวภัทรภร บุญอินทร์
หัวหน้างานอนามัย

นางสาวสิริพร ฟ้าอรุณสวัสดิ์
หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ

นายชุติเชษฐ์ กีรติเรขา
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

นางสาวธีรรัตน์ นาคละมัย
หัวหน้าแผนงาน โครงการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสิทธิกร พ่วงเอี่ยม
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้างานพัสดุ

นายพิสิษฐ์ธัช ศุทธาวรเศรษฐ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายทรงสิทธิ์ ทรงธรรม
หัวหน้างานสารสนเทศ

งานกิจการนักเรียน

นางจารุชา ไชยศร
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางสาววันวิสาข์ เทพก
หัวหน้างานสภานักเรียนรรณ์

นายกิตติ กรพรม
หัวหน้าส่งเสริมประชาธิปไตย

สิบตำรวจตรีรณเดช ไสว
หัวหน้างานส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักเรียน
หัวหน้างานธนาคารความดี

งานระดับชั้นและปกครองนักเรียน

นายกุลศักดิ์ สุขยิ้ม
หัวหน้างานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

นายชาคร ชูพงษ์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายกิจเกษม อุปการะกิจ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายเจตน์ประพุฒิ พละศักดิ์
หัวหน้างานระดับชั้นและปกครองนักเรียน
หัวหน้างานคณะสี

นายนพสิทธิ์ ดำเรือง
หัวหน้าคณะสีเขียว

นางสาวปัทมาศ เมืองสุวรรณ
หัวหน้าคณะสีฟ้า

นายศุภกร คำป้อง
หัวหน้าคณะสีเหลือง

นายทรงสิทธิ์ ทรงธรรม
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปทุม เอี่ยมสำอางค์
หัวหน้าคณะสีแสด

นายชัชวาล มโนวงค์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สิบตำรวจตรีรณเดช ไสว
หัวหน้าคณะสีชมพู

นายสงกรานต์ เศษขุนทด
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายวิชชุ รังสิยานนท์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

งานรับนักเรียน

นายสมบัติ ไชยศร
หัวหน้างานรับนักเรียน
หัวหน้างานสมาคมศิษย์เก่า

นายวิริยะ จินดาวงศ์
หัวหน้างานบัตรประจำตัวนักเรียน
หัวหน้างานสรุปและรายงานขาด ลา มาสาย นักเรียน

งานสารวัตนักเรียน

นายสงกรานต์ เศษขุนทด
หัวหน้างานวิทยุสื่อสาร
หัวหน้างานสารวัตนักเรียน

นายวิริยะ จินดาวงศ์
หัวหน้างานวินัยและความประพฤตินักเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวธนัสสรณ์ หิรัญธนาคุปต์
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์และอบายมุข

นางสาวชนิศา ธรรมอินทร์
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน