โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายชัชวาล พฤกษ์พงศ์พันธ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสิริพร ฟ้าอรุณสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ

นางนิตย์รดี เอื้ออภิสิทธิ์วงค์
หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นายนนท์ปวิธ เพชระ
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นางสาวสาวิตรี กลิ่นธูป
หัวหน้างานโภชนาการ

นางสัญญารักษ์ ปรางทอง
หัวหน้างานควบคุมภายใน

นายศักดิ์สิทธิ์ อับดุลรามัญ
หัวหน้างานยานพาหนะ

นางสาวภัทรภร บุญอินทร์
หัวหน้างานอนามัย

นายชุติเชษฐ์ กีรติเรขา
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

นางสาวธีรรัตน์ นาคละมัย
หัวหน้าแผนงาน โครงการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสิทธิกร พ่วงเอี่ยม
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้างานพัสดุ

นายพิสิษฐ์ธัช ศุทธาวรเศรษฐ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายสุพัฒน์ แผ่พร
หัวหน้างานสารสนเทศ

งานกิจการนักเรียน

นายสมบัติ ไชยศร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางจารุชา ไชยศร
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางสาวกนกอร อาจเอี่ยม
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปัทมาศ เมืองสุวรรณ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายกฤษฎา ต๊ะคำมี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายชาคร ชูพงษ์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพลอยชยาภา หาญยุทธ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายชัชวาล มโนวงค์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวพัชระ ชาติรังสรรค์
หัวหน้าคณะสีเขียว

นายศักดิ์สิทธิ์ อับดุลรามัญ
หัวหน้าคณะสีฟ้า

นางสาวภัทริกา พงศ์นุรักษ์
หัวหน้าคณะสีเหลือง

นายสุพัฒน์ แผ่พร
หัวหน้าคณะสีชมพู

นางสาวธนัสสรณ์ หิรัญธนาคุปต์
หัวหน้าคณะสีแสด

นายวันรบ สอนไตรแก้ว
หัวหน้างานสภานักเรียน

สิบตำรวจตรีรณเดช ไสว
หัวหน้างานส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักเรียน
หัวหน้างานธนาคารความดี

นายกุลศักดิ์ สุขยิ้ม
หัวหน้างานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

นางสาวปทุม เอี่ยมสำอางค์
หัวหน้างานบัตรประจำตัวนักเรียน
หัวหน้างานสรุปและรายงานขาด ลา มาสาย นักเรียน

นางสาวจุไรรัตน์ ณพัชญ์จิรากุล
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์และอบายมุข

นายนพสิทธิ์ ดำเรือง
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน