โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอภิญญา โพธิกุดสัย

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางประไพศรี บุญไสย

นางสาวกาญจนาภา ชาวไชย

นางสาวนันท์นภัส อาคะราช

นางอภิญญา สัญญารักษ์

นางสาวอารีวรรณ สุนทรวัฒน์