โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายนฤดล รุดโถ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายนรินทร์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นายพนธกร พิมเสน

นายวิชชุ รังสิยานนท์

นายวิริยะ จินดาวงศ์

นางประไพศรี บุญไสย

นางกรรณิการ์ เสียงใหญ่

นางสาวกาญจนาภา ชาวไชย