โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอภิญญา โพธิกุดสัย

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางประไพศรี บุญไสย

นางสาวนันท์นภัส อาคะราช

นางสาวจรินทร ลายไม้

นางสาวอารีวรรณ สุนทรวัฒน์