โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

 

วิสัยทัศน์

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สร้างคนดีบนพื้นฐานความเป็นไทย ส่งเสริมคุณภาพวิชาการเต็มตามศักยภาพผู้เรียน

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. จัดการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทยและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา สร้างและใช้นวัตกรรม รู้เท่าทันเทคโนโลยีและมีศักยภาพเป็นพลโลก

4. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

5. สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

6. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยี และบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

จุดเน้นของโรงเรียน

1. ผู้เรียนทุกคนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกในความเป็นไทยและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3

4. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ตั้งคำถาม สร้างเครื่องมือ กำหนดแหล่งรวบรวมข้อมูลสรุปและเขียนรายงานได้

5. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา และ เทคโนโลยี

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา

7. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติต่างๆและมีทักษะอาชีพเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การประกอบอาชีพตามการพัฒนาประเทศยุค Thailand 4.0

8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการวิจัย และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่งานวิจัยอย่างแพร่หลาย

10. ผู้เรียน ครู   ผู้บริหาร มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมพหุวัฒนธรรม

11. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก

12. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

13. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยี และบริการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

กลยุทธ์ของโรงเรียน

1. ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ สำนึกความเป็นไทยและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการเต็มตามศักยภาพ

4. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

5. ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล