โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

 

      วิสัยทัศน์

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันศตวรรษที่ 21

      Vision

          Adore the royal institution, develop learnerscompetencies of knowledge along with morality and the 21st century skills.

 

       พันธกิจ

          1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

          2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          3. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

          4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          5. ส่งเสริมครูให้มีศักยภาพ ในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

          6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคมและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

        MISSION

          1. Encouraging learners to adore and honor the royal institution.

          2Developing educational institution curriculums and focusing on learner-centered learning method.

          3Enhancing higher learning achievement; along with individualsachievement and required skills for the 21th century.

          4. Promoting learnersmorality, ethics, and desirable values.

          5. Promoting effective teachers in managing quality education in the changing world and meet professional standards

          6. Developing educational management according to good governance that be accepted by communities and by every educational partners.  

 

         

      เป้าประสงค์

          1. ผู้เรียนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

               2. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          3. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

          4. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

          5. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา

          6. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          7. ครูมีศักยภาพ ในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

          8. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดีตามหลักธรรมภิบาล เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคมและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          9. สถานศึกษามีความปลอดภัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน มีระบบเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

       GOALS

                1. Learners demonstrate their loyalty and honor to the royal institution and adhere to the constitutional monarchy.

                2Educational institution has the curriculum with the learning methods, obtain the assessment and evaluation under its circumstances, and focus on learner-centered learning method.  

                3. Learners obtain the learning competencies in the curriculum and the higher learning achievement.

          4. Learners obtain the 21st century skills.

          5. Learners are aesthetic in arts, music and sports.  

          6. Learners are competent in proper morals, ethics and desirable characteristics.

          7. Teachers are competent to provide learning activities of the changing world and meet professional standards.

                8. Educational institution has the quality education management according to good governance. that be accepted by communities and by every educational partners.  

          9. Educational institution is a safe and a learning resource. It is provided technology system and environment that promotes learning process.   

 

   จุดเน้น

1 ผู้เรียนได้รับการปลูกฝัง ให้มีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

5. เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ และภัยจากไซเบอร์

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

7. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการวิจัย และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่งานวิจัยอย่างแพร่หลาย

8. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

9. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยี และบริการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

       CONCENTRATIONS
          1. Learners are cultivated to be loyal and honor the monarchy Adhering to the democratic regime of government with the King as Head of State.

          2. Learners are encouraged to have morals, ethics and desirable characteristics.

          3. Learners have competency according to the curriculum. and have higher academic achievement in accordance with the target values ​​set by the educational institutions.

          4. Encourage students to have the ability to create innovations.

          5. Enhance knowledge and understanding of new threats such as crime and various forms of violence, drugs. Natural Disasters, Emerging Disease Disasters and cyber threats.

          6. Encouraging learners with 21st century learning skills.

          7. Promote research knowledge and encourage the widespread dissemination of research.

          8. Promote active learning management.

          9. Educational institutions have an environment. learning resources technology systems and services that encourage students to develop their full potential.

 

 

  กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

          กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   

          กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

          กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล       

      SCHOOL STRATEGIES
Strategy 1 Promote students to be loyal and honor the monarchy.

          Strategy 2 Upgrade the quality of education according to the potential of the learners. in line with changes in the 21st century.

          Strategy 3 Promote the potential of teachers and educational personnel.

          Strategy 4 Promote an efficient education management system by adhering to the principles of good governance.