โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวิทูรย์ สันนา

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอรรจนีย์ ชูช่วยสุวรรณ

นายทรงสิทธิ์ ทรงธรรม

นายสมบัติ ไชยศร

นางจุไรรัตน์ วิกัยนภากุล

นางจารุชา ไชยศร

นายนันทศักดิ์ สืบสม

นางสาวเบญจมาพร พวงทอง

นางสาววรวลัญช์ ห่วงดี

นายภัทรวัฒน์ พงศ์นุรักษ์

นางสาวอาริยา วันทา

นางสาวกนกวรรณ ป่านแก้ว

นางสาวกนกอร อาจเอี่ยม

นางสาวศรีสุดา หนูเซ่ง

นางเพ็ญพร ฉิมพลี

นางสาวเพ็ญนภา พรมทา

นายสัตตบุษ ยิ้มแย้ม

นางสาวเกื้อกูล จ้อยแก้ว

นางสาวภานิกา พินิจมนตรี