โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายกนก จันทร์ขจร พ.ศ. 2528
2. นายมนตรี จำนงค์ พ.ศ. 2528 — พ.ศ. 2530
3. นายปรีชา สนแจ้ง พ.ศ. 2530 — พ.ศ. 2531
4. นายอำนาจ ผิวขำ พ.ศ. 2531 — พ.ศ. 2534
5. นางพรรณี เพ็งเนตร พ.ศ. 2534 — พ.ศ. 2537
6. นายณรงค์ บัวเกษ พ.ศ. 2537 — พ.ศ. 2542
7. ดร. อ่องจิต เมธยะประภาส พ.ศ. 2542 — พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2552 — พ.ศ. 2553
8. นายอุดร บุญถาวร พ.ศ. 2544 — พ.ศ. 2550
9. นางทิพย์รัตน์ เด่นดำรงวิทย์ พ.ศ. 2550 — พ.ศ. 2552
10. นายสหชัย สาสวน พ.ศ. 2554 — พ.ศ. 2557
11. นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ พ.ศ. 2557 — พ.ศ. 2559
12. นายสุรศักดิ์ การุญ พ.ศ. 2559 — ปัจจุบัน