โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่ม บริหารวิชาการ

นางสุพัฒตรา ไชยเมือง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางอ้อมเดือน ผ่องศรีนวล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางผ่องพรรณ ใจใหญ่
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

นางศรีสุดา พริ้มพราย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรรจนีย์ ชูช่วยสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสายสุนีย์ งามพรหม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภาคภูมิ มีวาสนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอักษราภัค วงศ์อนันต์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวิษณุ ธิรามนต์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวปัทมา อภิเจริญพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุดาวรรณ ทาโยธี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกิตติ กรพรม
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวปานรวีร์ กระตุดเงิน
หัวหน้างานแนะแนวและการให้คำปรึกษา

นางมะลิวัลย์ จันทกนกากร
หัวหน้างานห้องสมุด

นายนันทศักดิ์ สืบสม
หัวหน้างานวัดและประเมินผล

นางนิสารัตน์ เสน่หา
หัวหน้างานประกันคุณภาพทางการศึกษา

นางสาวระวีวรรณ สุขเจริญ
หัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน

นายวิทูรย์ สันนา
หัวหน้างานวิจัยคุณภาพการศึกษา

นางสาวอรทิรา แก้วเจริญ
หัวหน้าโครงการเน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted)

นางเรือนขวัญ คำภูแสน
หัวหน้าโครงการ Smart English Program (SEP)

นางสาวเตือนใจ สุนุกุล
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

นายกิจเกษม อุปการะกิจ
หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักเรียน

นางสาวธีรรัตน์ นาคละมัย
หัวหน้างานสถานศึกษาพอเพียง

นางสาวกัญญามาศ ศีริเลิศเจริญกุล
หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางสาวณัฎฐธิดา มณีพิพัฒน์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นางสาวศิตา ประสานสุข
หัวหน้างานอาเซียน

นางสาวรัตติกาล แก้วพวง
หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

นางสาววันวิสาข์ เทพกรรณ์
หัวหน้างานแผนงาน กลุ่มบริหารวิชาการ

นายทรงสิทธิ์ ทรงธรรม
หัวหน้างานตารางสอน

นางสาวจณินภัคส์ ตันติเศรษฐ์
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ