โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสุพัฒตรา ไชยเมือง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

นายนันทศักดิ์ สืบสม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายศุภฤกษ์ จงสุวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวิทูรย์ สันนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนิตย์รดี เอื้ออภิสิทธิ์วงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฎฐิพร คำปลา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายกิจเกษม อุปการะกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอักษราภัค วงศ์อนันต์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวิษณุ ธิรามนต์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอภิญญา โพธิกุดสัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายธีรวัต นวลภักดิ์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวปานรวีร์ กระตุดเงิน
หัวหน้างานแนะแนวและการให้คำปรึกษา

นางสาวโสภิดา พลเยี่ยม
หัวหน้างานห้องสมุด

นายสุริยา แย้มบัว
หัวหน้างานวัดและประเมินผล

ว่าที่ ร.ต.วีรเดช เกิดบ้านตะเคียน
หัวหน้าทะเบียนนักเรียน

นางสาวอรรจนีย์ ชูช่วยสุวรรณ
หัวหน้างานประกันคุณภาพทางการศึกษา

นายนนท์ปวิธ เพชระ
หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางสาวอรทิรา แก้วเจริญ
หัวหน้าโครงการเน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted)

นางสาวอัญชุลี ทองสาลี
หัวหน้าโครงการ Smart English Program (SEP)

นางสาวธนัสสรณ์ หิรัญธนาคุปต์
หัวหน้างานวิจัยคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานตารางสอน

นางสาวณัฐรดา ทองสว่าง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นางสาวรัตติกาล แก้วพวง
หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

นางสาววันวิสาข์ เทพกรรณ์
หัวหน้างานแผนงาน กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวระวีวรรณ สุขเจริญ
หัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน

นางสาวจณินภัคส์ ตันติเศรษฐ์
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ