โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวณสุดา โพธิ์ศิริ

ว่าที่ ร.ต.จตุรงค์ วงศ์พันธ์

นายจิราวุธ มณีสร

นางสาวนาตยา พวงทอง

นางสาวพรพรรณ ทันที

นางสาวชลนิชา เลาะลี

นางสาวกฤษณา ทัศนานุตรีย์