โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

งานสารสนเทศ

21 มิถุนายน 2564 สารสนเทศโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2562
21 มิถุนายน 2564 สารสนเทศโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ปี 2562
21 มิถุนายน 2564 สารสนเทศโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ ปี 2562
21 มิถุนายน 2564 สารสนเทศโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ปี 2562
21 มิถุนายน 2564 สารสนเทศโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2562
03 พฤษภาคม 2564 สารสนเทศโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2561
03 พฤษภาคม 2564 สารสนเทศโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ปี 2561
03 พฤษภาคม 2564 สารสนเทศโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ปี 2561
03 พฤษภาคม 2564 สารสนเทศโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2561
03 พฤษภาคม 2564 สารสนเทศโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ ปี 2561
01 กุมภาพันธ์ 2564 สารสนเทศโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2560
01 กุมภาพันธ์ 2564 สารสนเทศโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ ปี 2560
01 กุมภาพันธ์ 2564 สารสนเทศโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ปี 2560
01 กุมภาพันธ์ 2564 สารสนเทศโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2560
01 กุมภาพันธ์ 2564 สารสนเทศโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ปี 2560