โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวสายสุนีย์ งามพรหม

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางนิตย์รดี เอื้ออภิสิทธิ์วงค์

นายนนท์ปวิธ เพชระ

างสัญญารักษ์ ปรางทอง

นางสาวปิยดา โขมณี

นางสาววศาภรณ์ สันสน

นางสาวอรทิรา แก้วเจริญ

นางสาวระวีวรรณ สุขเจริญ

นายณัฐพงศ์ จิตรบรรจง

นางสาวสุพรรษา แก้วสีหมอก

นางกันตินันท์ ยอดเกตุ

นางภูรีรัช บุญจันทร์

ว่าที่ ร.ต.วีรเดช เกิดบ้านตะเคียน

นางสาวกัญญามาศ ศีริเลิศเจริญกุล

นางสาวณัฐปภัสร์ ธนากิจไพศาล

นางดวงกมล เวียงวะลัย

นายสัญญพงศ์ บุญญาภูมิพิทักษ์

นางสาวปทุม เอี่ยมสำอางค์

นายชัชวาล มโนวงค์

นางพรนวภัส เทียงดาห์

นายณรงค์ฤทธิ์ กล้าหาญ