โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภูษณิศา งามพรหม

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนิตย์รดี เอื้ออภิสิทธิ์วงค์

นายนนท์ปวิธ เพชระ

นางสัญญารักษ์ ปรางทอง

นางสาวปิยดา โขมณี

นางสาววศาภรณ์ สันสน

นางสาวอรทิรา แก้วเจริญ

นางสาวระวีวรรณ สุขเจริญ

นายณัฐพงศ์ จิตรบรรจง

นางสาวณัฏฐ์รมณ แก้วสีหมอก

นางภูรีรัช บุญจันทร์

ว่าที่ ร.ต.วีรเดช เกิดบ้านตะเคียน

นางสาวกัญญามาศ ศิริเลิศเจริญกุล

นางสาวณัฐปภัสร์ ธนากิจไพศาล

นางดวงกมล เวียงวะลัย

นางปทุม เภรีประยูรพร

นายชัชวาล มโนวงค์

นางพรนวภัส เทียงดาห์

นางศศิพิมพ์ เย็นเพ็ชร

นางสาวโสพนา เอี่ยมขจรศิริ

นายศักดิ์สิทธิ์ อับดุลรามัญ

นางสาวธัญญาพร แสงศรีจันทร์

นางสาวสุภาพรรณ เท่าสิงห์

นางสาวสลิลทิพย์ อูปสุ

นางสาวพรพรรณ นาคะยศ