โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวรุจิราภา นาคะพงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารแผนงาน

นางสาวปิยดา โขมณี

นางสาววศากรณ์ สันสน

นางสาวทัสสิกา ไตรพรม

นายศุภฤกษ์ จงสุวัฒน์

นางสาวอัญชุลี ทองสาลี

นางศิโรรัตน์ ศิริรักษ์

นางสาวณัฐปภัทร์ ธนากิจไพศาล

นางสาววัชรีภรณ์ ทิพย์ประทุม

นางภูรีรัช บุญจันทร์

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางประไพศรี บุญไสย

นางสาววรวลัญช์ ห่วงดี

นางสาวเบญจมาพร พวงทอง

นายทรงสิทธิ์ ทรงธรรม

นางสาวกาญจนาภา ชาวไชย

นางสาวปานรวีร์ กระตุดเงิน

นายนฤดล รุดโถ

นายวิษณุ ธิรามนต์

นางสาวรักษณามนต์ พรหมรัตนพงศ์

นางสาวณัฏฐ์รมณ แก้วสีหมอก

นางสาวกัญจน์สิรี พละศักดิ์

นางสาวนาตยา พวงทอง