โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางจุไรรัตน์ วิกัยนภากุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร

กลุ่มงานบุคลากร

นายไพรัตน์ ประดิษฐโต
หน งานรักษาความปลอดภัย

นางสาวอภิญญา สีกัน
หน งานแผนงานโครงการ

นางสาวณัฎฐิพร คำปลา
หน งานทะเบียนประวัติ

นายกิตติ กรพรม
หน งานพัสดุ

นางดวงกมล เวียงวะลัย
หน งานสารบรรณและสารสนเทศ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา

นางยุพิน บำรุงราษฎร์
หน กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา

นางสาวชนิศา ธรรมอินทร์
หน งานวิทยฐานะ

นายณัฐพงศ์ จิตรบรรจง
หน งานส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกียรติ

นางสาวฐิติรัตน์ วิศัลยาชยุตม์
หน งานพัฒนาบุคลากร

นางสาวนิศากร อุปนันท์
หน งานสวัสดิการโรงเรียน