โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพีรบูลย์ บุญธรรม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานบุคลากร

นางจุไรรัตน์ วิกัยนภากุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร

นางดวงกมล เวียงวะลัย
หัวหน้างานสารบรรณและสารสนเทศ

นายกฤษฎา ต๊ะคำมี
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นางสาวณัฎฐิพร คำปลา
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

นางสาวกนกวรรณ ป่านแก้ว
หัวหน้างานพัสดุ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา

นายณัฐพงศ์ จิตรบรรจง
หัวหน้างานส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกียรติ

นางสาวนิศากร อุปนันท์
หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน