โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิษณุ ธิรามนต์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกุลศักดิ์ สุขยิ้ม

นางสาวอัจฉริยา นาคอ้าย

นางสาวอุไร แก่นสัย

นางสาวสาวิตรี หลำเบ็ญสะ

นางสาวนวลศิริ สันติสวัสดิ์

นางสาวจินดามาตร์ มีอาษา

นายเกรียงไกร ทำนาเมือง

ว่าที่ร.ต.หญิงชนากานต์ ชัยพฤกษ์ชัยศรี