โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิษณุ ธิรามนต์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกุลศักดิ์ สุขยิ้ม

นางจริยาภรณ์ ศิริพร

นางสาวอัจฉริยา นาคอ้าย

นางสาวอุไร แก่นสัย

นางสาวสาวิตรี หลำเบ็ญสะ

นางสาวฐิติรัตน์ ดวงเกตุ

นางสาวนวลศิริ สันติสวัสดิ์

นางสาวจินดามาตร์ มีอาษา

นายเกรียงไกร ทำนาเมือง