โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายเสน่ห์ ขาวโต ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายปรีชา สนแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายสุรศักดิ์ การุญ กรรมการและเลขานุการ
5 นายปณิธิ อ้นสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7 ผศ.ดร.อัคพงศ์ สุขมาตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8 นางสาวสายสุดา อ้นสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9 นายสมเดช ธัญญลักษณ์ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
10 พระมหาสวัสดิ์  โกวิโท กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
11 พระครูธีรพัฒนาภรณ์ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
12 นายแมน เจริญวัลย์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 นางสุทธิพร โนมขุนทด กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
14 นางศิริกุล สง่าแสง กรรมการผู้แทนครู
15 นางสาวปริศนา ทองงาม กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า