โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวปานรวีร์ กระตุดเงิน

ครูแนะแนว

นางสาวพัชรินทร์ แสงลุน

นางสาวกมลชนก พิเชฐภูรี

นางสาวสุภาฎา แก่นนาคำ

หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวโสภิดา พลเยี่ยม

ครูห้องสมุด

นางสุนิสา อิ่มจันทึก