โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายศุภฤกษ์ จงสุวัฒน์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสิริพร ฟ้าอรุณสวัสดิ์

นางสาวธีรรัตน์ นาคละมัย

นางสาวธนัสสรณ์ หิรัญธนาคุปต์

นางสาวณัฐรดา ทองสว่าง

นายนพสิทธิ์ ดำเรือง

นางสาวปัทมาศ เมืองสุวรรณ

นายศุภกร คำป้อง

นายวันรบ สอนไตรแก้ว

นายนพดล คงคูณ

นางสาวขนิษฐา อุตพันธ์