โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายกิตติ กรพรม

ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวอักษราภัค วงศ์อนันต์

นางสาวปิยดา โขมณี

นางสาวระวีวรรณ สุขเจริญ

นายไพรัตน์ ประดิษฐโต

นางสาวอัจฉริยา นาคอ้าย

นางเรือนขวัญ คำภูแสน

ว่าที่ ร.ต. วีรเดช เกิดบ้านตะเคียน

นายสัญญพงศ์ บุญญาภูมิพิทักษ์