โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายธีรวัต นวลภักดิ์

ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวอักษราภัค วงศ์อนันต์

นางสาวปิยดา โขมณี

นางสาวระวีวรรณ สุขเจริญ

นายไพรัตน์ ประดิษฐโต

นางสาวอัจฉริยา นาคอ้าย

นางสาววิลาสินี ลิขิตชัยศักดิ์

ว่าที่ ร.ต. วีรเดช เกิดบ้านตะเคียน