โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายเสมอ เลียบจันทร์ นายกสมาคมฯ
2 นายบัลลังก์ แก้วปานกัน อุปนายก คนที่ 1
3 นายสรุศักดิ์ การุญ อุปนายก คนที่ 2
4 นายชำนิ มีเพียร อุปนายก คนที่ 3
5 นางอารีย์ หมั่นกิจการ กรรมการและเหรัญญิก
6 นางอ้อมเดือน ผ่องศรีนวล กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
7 นางอำไพ กลิ่นฟุ้ง กรรมการและนายทะเบียน
8 นายนรินทร์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
9 นางพลอยกาญจน์ พึ่งเพียร กรรมการและปฏิคม
10 นางสาวกัญญามาศ ศิริเลิศเจริญกุล กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
11 ร้อยตรีพวัน สะสม กรรมการและสวัสดิการ
12 นางจริยาภรณ์ ศิริพร กรรมการและผู้ช่วยสวัสดิการ
13 นางรวีวรรณ คงเพชร กรรมการและประชาสัมพันธ์
14 นางสาวสกาว ลักษณ์เลิศกุล กรรมการและกิจกรรม
15 นายวิษณุ ธิรามนต์ กรรมการและผู้ช่วยกิจกรรม
16 นายธเนศ อุ่นศิริ กรรมการและจัดหารายได้
17 นางสุมณฑา จันทรสุขโข กรรมการและผู้ช่วยจัดหารายได้
18 นายกมล เหล่าสมบัติทวี กรรมการและสาราณียากร
19 นางมะลิวัลย์ จันทกนกากร กรรมการและเลขานุการ
20 นางสาวหทัยเพ็ญ คลายานนท์ กรรมการและรองเลขานุการและผู้ช่วยสาราณียากร
21 นายไพรัตน์ ประดิษฐโต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22 นางวรรฒกา ปานเกิด ประธานอนุกรรมการ
23 นายวิรัตน์ เสน่หา อนุกรรมการ
24 นางวราภรณ์ เกตุประดิษฐ์ อนุกรรมการ
25 นายสมบัติ ไชยศร อนุกรรมการ
26 นางสาวชนัญชิดา นาใจเย็น อนุกรรมการ
27 นายนนท์ปวิธ  เพชระ อนุกรรมการ
28 นายภัทรวัฒน์ พงษ์นุรักษ์ อนุกรรมการ
29 นางสาววันวิสาข์ เทพกรรณ์ อนุกรรมการ
30 นางสาวอัจฉริยา นาคอ้าย อนุกรรมการ
31 นางสาวสาวิตรี หลำเบ็ญสะ อนุกรรมการ
32 นายเจษฎา พละศักดิ์ อนุกรรมการ
33 นางสาวอุไร แก่นสัย อนุกรรมการ