โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวิทูรย์ สันนา

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอรรจนีย์ ชูช่วยสุวรรณ

นางอ้อมเดือน ผ่องศรีนวล

นายสมบัติ ไชยศร

นางยุพิน บำรุงราษฎร์

นางจารุชา ไชยศร

นางสาวชนิศา ธรรมอินทร์

นายนันทศักดิ์ สืบสม

นางสาวเบญจมาพร พวงทอง

นางจุไรรัตน์ วิกัยนภากุล

นางสาววรวลัญช์ ห่วงดี

นางสาววันวิสาข์ เทพกรรณ์

นายทรงสิทธิ์ ทรงธรรม

นายภัทรวัฒน์ พงศ์นุรักษ์

นางสาวรัตติกาล แก้วพวง

นางสาวกนกอร อาจเอี่ยม

นางสาวอาริยา วันทา

นางสาวกนกวรรณ ป่านแก้ว

นางสาวภานิกา พินิจมนตรี