โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 05 มิถุนายน 2567

“ครูนวมินท์พร้อมใจ เยี่ยมบ้าน 100%”

 

  วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร จัดพิธีเปิดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 “ครูนวมินท์พร้อมใจ เยี่ยมบ้าน 100%” ระหว่าวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2567 โดยมีนายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว และนายนพสิทธิ์ ดำเรือง หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมฯ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษาเพื่อได้ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนในความดูแลระหว่างอยู่ที่บ้านและโรงเรียนเพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านมาดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร