โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก" ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฯ และกล่าวให้โอวาส แก่นักเรียน และมีนายชัชวาล พฤกษ์พงศ์พันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นเตือนให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัย และโทษของบุหรี่ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมอื่นๆ