โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรม วันลอยกระทงประจำปี 2566

  นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีลอยกระทงของไทย ให้คงอยู่สืบไป