โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 25 มิถุนายน 2566

การประชุมและเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน ระดับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

         นายสุรศักดิ์  การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายพีรบูลย์ บุญธรรม เป็นประธานในกิจกรรมการจัดประชุมและเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ด้านการเรียนรู้ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง การร่วมสอดส่องพฤติกรรมนักเรียน รวมทั้งเสนอแนะในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียน