โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและบุคลากร กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 22

     นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและบุคลากร กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสุรศักดิ์ การุญ ประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนางานวิชาการและการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ทั้ง 5 โรงเรียน และสรุปประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ทั้ง 5 โรงเรียนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด