โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน

: ข้อมูลพื้นฐาน

         

: การประชาสัมพันธ์

: การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

     

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน

: การบริหารงาน

    

: การปฏิบัติงาน

 

: การให้บริการ

      

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  

: การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    

: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

: นโยบาย No Gift Policy

    

: การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  

 

: แผนป้องกันการทุจริต

    

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

: มาตราการเสริมสร้างมาตราฐานทางจริยธรรม

    

 

: มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน