โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

รองหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

เจ้าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ