โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวปานรวีร์ กระตุดเงิน

ครูแนะแนว

นางสาวพัชรินทร์ แสงลุน

นางสาวกมลชนก พิเชฐภูรี

นางสาวสุภาฎา แก่นนาคำ