โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

ครูห้องสมุด

นางมะลิวัลย์ จันทกนกากร

นางสุนิสา อิ่มจันทึก