โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

ครูห้องสมุด

นางสุนิสา อิ่มจันทึก