โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 16 สิงหาคม 2564

กิจกรรม Online STEM Maker Innovation Camp สำหรับนักเรียนโครงการการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ (Gifted) ปีการศึกษา 2564

ภาพกิจกรรมอื่นๆ