โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 13 มกราคม 2567

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี SMET

 

  เมื่อวันที่ 13 - 15 มกราคม 2567 นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายนันทศักดิ์ สืบสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและ               นางจุไรรัตน์ วิกัยนภากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่าย    พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี SMET โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมการเรียนรู้และพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี        Moment Villa  Rayong  ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ภาพกิจกรรมอื่นๆ