โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตนวมินทร์ และการมอบรางวัล เชิดชูเกียรติครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

     นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตนวมินทร์ และการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตนวมินทร์