โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

การประชุมผู้บริหาร เพื่อติดตามกำดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ.

 

  ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบาย สพฐ. เรียนดี มีความสุข ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร