โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

วันที่ประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

ให้นักเรียนตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล และห้องเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน

หากเกิดข้อผิดพลาดให้ติดต่อที่ห้องทะเบียนและวัดผล


ใบรายชื่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ใบรายชื่อ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ใบรายชื่อ ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ใบรายชื่อ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ใบรายชื่อ ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ใบรายชื่อ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562