โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 28 มกราคม 2567

กิจกรรมค่ายฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด (One Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2566

 

       วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด (One Day Camp) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางสุพัฒตรา ไชยเมือง รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และนายธีรวัต นวลภักดิ์ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นผู้อำนวยการฝึก โดยมีคณะครูผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้  ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเพื่อให้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับทักษะลูกเสือ      เนตรนารี และยุวกาชาด ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร