งานโรงเรียนสุจริต

ITA2563(OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลพื้นฐาน

     O1 โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

     O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

     O3 อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

     O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

     O5 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

     O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. การประชาสัมพันธ์

     O6 ข่าวประชาสัมพันธ์                                              ก

เว็บไซต์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

Facebook งานโสตทัศนศึกษา

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

     O8 Q & A

Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

     O9 Social Network                     

Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

การบริหารงาน

1. การดำเนินงาน

     O10 แผนดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี

     O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ                ก

     O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

สารสนเทศประจำปี

2. การปฏิบัติงาน

 

     O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน                       

3. การให้บริการ

     O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

     O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สารสนเทศประจำปี

     O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

     O17 E-Service

การตรวจผลการเรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การบริหารเงินงบประมาณ

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ทางเว็บไซต์

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายละเอียดอื่นๆ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O29 แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน

O30 แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน

O31 สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O34 เจตจำนงสุจริตของโรงเรียน

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน