วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนาหลักสูตรมุ่งสู่มาตรฐานสากล และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่เกณฑ์ มาตรฐาน
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานสากล
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารได้ในระดับสากล
2. นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตและตระหนักถึงความสำคัญของการรักษา สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมโลก
3. นักเรียนมีคุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีวิถีประชาธิปไตย รู้จักดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
4. นักเรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล
7. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
8. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นที่มีความแข็งแรง และมีประสิทธิภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

1. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. มีวินัย
3. มีความซื่อสัตย์
4. มีความประหยัด
5. มีความเมตตากรุณา