รหัสเข้าชั้นเรียน Google classroom /Zoom

รหัสเข้าชั้นเรียน Google classroom/Zoom

วิธีการเข้าชั้นเรียน ให้นักเรียนเข้า Email ของทางโรงเรียนเท่านั้น

การเข้า Email ของทางโรงเรียน รหัสนักเรียน@nmk.ac.th

รหัสผ่าน 123456789

ดาวน์โหลดเอกสาร