ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว (ประเภทโรงเรียนเดิมและสอบคัดเลือก)

การแต่งกายในวันมอบตัว อนุญาตให้สวม ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมได้

การเตรียมเอกสารมอบตัว  เรียงลำดับ ดังนี้

     1. ใบมอบตัวกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง จำนวน 2 ชุด (พิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นด้านหน้าและหลัง เท่านั้น)

      ** การติดรูปถ่ายในใบมอบตัว อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายชุดโรงเรียนเดิม หรือชุดนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร ได้ทั้ง 2 แบบ **

** 2. สำเนา ปพ.1 (พร้อมนำ ปพ.1 ฉบับจริงที่แสดงการจบการศึกษา – หากไม่มีฉบับจริงมาแสดง จะไม่รับมอบตัว

     ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) **

    3. สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน

    4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา  (นำฉบับจริงประกอบการตรวจสอบ) หากไม่มีฉบับเจ้าบ้าน ต้องคัดสำเนา
จากสำนักงานเขตฯ

   5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (ในกรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)

   6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ของนักเรียน บิดามารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี)

   7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน

  8. ผู้ปกครองต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐาน ทุกฉบับ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร