แผนผังที่นั่งห้องสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. วันที่ 7 มิ.ย. 63 นักเรียนใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนในการเข้าสอบ เวลาเข้าสอบ 9.00-11.30 น.

3. นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย

4. นักเรียนที่มีผู้ปกครองมาส่ง – รับกลับไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองรอรับนักเรียนภายในโรงเรียน

5. ทางโรงเรียนไม่มีการจำหน่ายอาหาร

ดาวน์โหลดเอกสาร