ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4

แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. นักเรียนที่มีรายชื่อสมัครสอบเข้า ม.4 ให้นำสำเนาใบ ผลสอบ O-Net พร้อมรับรองสำเนาให้เรียบร้อยมายื่นที่ ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ตั้งแต่วันที่ 18-31 พ.ค. 63 เวลา 08:30-16:30 น. โดยเขียนชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวสอบ และแผนการเรียนให้เรียบร้อย

2. วันที่ 7 มิ.ย. 63 นักเรียนใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนในการเข้าสอบ เวลาเข้าสอบ 9.00-11.30 น.

3. นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย

4. นักเรียนที่มีผู้ปกครองมาส่ง – รับกลับไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองรอรับนักเรียนภายในโรงเรียน

5. ทางโรงเรียนไม่มีการจำหน่ายอาหาร

ดาวน์โหลดเอกสาร