รายละเอียดการมอบตัวออนไลน์ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเอกสารมอบตัวออนไลน์นักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ

GIFTED/MEP/SEP ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

(กรณีที่ต้องการมอบตัวด้วยตนเอง สามารถมามอบตัวที่โรงเรียนได้ปกติ)

ให้นักเรียนเตรียมเอกสารเพื่อมอบตัวออนไลน์ดังนี้

  1. ใบมอบตัว

  2. ใบ ปพ.1: ป(ม.1) / ใบ ปพ.1 : บ(ม.4) (ให้นำมาเอกสารสำเนาพร้อมฉบับจริง มาส่งที่ห้องทะเบียนวัดผลในวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2563)

  3. ใบสูติบัตรของนักเรียน

  4. ทะเบียนบ้านของนักเรียน

  5. ทะเบียนบ้านของบิดาผู้ให้กำเนิด

  6. ทะเบียนบ้านของมารดาผู้ให้กำเนิด

  7. ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีที่นักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา)

  8. เอกสารเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน บิดา มารดา (ถ้ามี)

  9. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

  10. สัญญาการเรียน สามารถ ดาวน์โหลดได้จาก สัญญาการเรียนห้องเรียนพิเศษ-2563(คลิก)

หมายเหตุ :

1. เอกสารทุกอย่างที่ส่งทางออนไลน์ ต้องมีการรับรองสำเนา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงชื่อในเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย ก่อนจะสแกนเป็นไฟล์รูปภาพ

2. สามารถชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 575-0-14557-3 ชื่อบัญชี : โครงการห้องเรียนพิเศษ

3. สามารถส่งไพล์เอกสารและหลักฐานการโอนเงินทั้งหมด โดยจะต้องสร้างอัลบั้มรูปภาพเป็นชื่อนักเรียนเท่านั้น สามารถส่งได้ที่สแกน QR-Code ในแอพพลิเคชั่น Line