ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก เข้ารับรายงานตัว ในวันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563

ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

*** หมายเหตุ หากไม่มารายงานตัวในวันเเละเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ ***

ดาวน์โหลดเอกสาร