ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (SEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (SEP)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก เข้ารับรายงานตัว ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563

ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

***หมายเหตุ หากไม่มารายงานตัวในวันเเละเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์***

ดาวน์โหลดเอกสาร