รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ประเภทนักเรียนเดิม

นักเรียนที่มีรายชื่อให้มารายงานตัว ในวันที่ 14 มีนาคม 2562
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 09.00 – 16.30 น.
(ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)

ดาวน์โหลดเอกสาร