ประกาศผลความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนที่มีรายชื่อ ให้มาลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

เวลา 8.30 – 12.00 น. ในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562

(หากไม่มารายงานตัวถือว่านักเรียนสละสิทธิ์)

ดาวน์โหลดเอกสาร